Pogoji sodelovanja

Igra S tačkom po mestu je namenjena mladim od 8 let dalje.  Za prevzem nagrade, mora biti izpolnjen obrazec s pravilno rešitvijo in z vsemi zahtevanimi podatki (starši ali skrbnik mladoletnika).

Udeleženec nagradne igre sam krije strošek dostopa do interneta oz. strošek prenosa podatkov z interneta.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom, ki ga navede v obrazcu. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

  • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe aplikacije,

  • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi

Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletnih straneh organizatorjev Tačkovaga festivala in Facebook profilu.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletnih straneh organizatorjev in Facebook profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator izžreba novega prejemnika nagrade.

Z oddajo obrazca z dodanimi vsemi podatki, udeleženec daje soglasje, da se lahko njegova objavljena fotografija iz spletne strani Litkova pustolovščina ter ime in priimek, naslov dobitnika nagrade objavi na spletnih straneh organizatorjev Litijskega karnevala in Facebook profilu Litijski karneval.

Pravila nagradne igre

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Nagrade so predstavljene v besedilu na spletni strani organizatorjev Litijskega karnevali in/ali Facebook profilu Litijski karneval, kjer nagradna igra tudi poteka. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Nagrajenci  v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Žrebanje bo izvedeno na Facebooku Tačkovega festivala – v živo – v začetku meseca juniju ali juliju 2021 (datum bo določen naknadno). Imena nagrajencev pa objavljena na spletnih straneh organizatorjev Litijskega karnevala, najkasneje v petih dneh od dneva žrebanja.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob zaključku nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«).

Prevzem nagrad

Organizator nagradne igre bo nagrajenca obvestil preko dodanega elektronskega naslova. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 10ih dneh, se izžreba drugega nagrajenca.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Varovanje informacij in osebnih podatkov

Pridobljene osebne podatke na obrazcu za pošiljanje rešitve bo organizator uporabil le za namene javne objave nagrajencev (ime in priimek, kraj bivanja).

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Podatke organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so administrator spletne strani Litkova pustolovščina in Facebook profila Litijski karneval ter odgovorni za dostavo nagrad.

Končne in prehodne določbe

Oganizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletnih straneh organizatorjev in Facebook profilu.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: kulturnicenter@zkms-litija.si

Obrazec za sodelovanje v nagradni igri

Z oddajo rešitve nagradne igre S tačkom po mestu, ki bo potekala v Litiji 2021 potrjujem, da se strinjam s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri ter dovoljujem, da se ime prejemnika nagrade objavi na spletnih straneh organizatorjev tačkovega festivala ter na Facebook profilu Tačkovega festivala.

Litko